Sejm przyjął ustawę wprowadzającą minimalną stawkę godzinową – wynosić będzie ona 12 zł. W życie wejdzie 1 stycznia 2017 r. To dobra wiadomość dla wszystkich zatrudnionych, niezależnie od ich stażu pracy oraz rodzaju podpisanej umowy.

Od nowego roku każdy zatrudniony ma zagwarantowaną minimalną stawkę wynagrodzenia w wysokości 12 zł za godzinę. Założono także, że minimalna stawka godzinowa będzie corocznie waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Celem jest przeciwdziałanie nadużywaniu umów cywilnoprawnych oraz dodatkowa ochrona osób otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie. Według danych GUS na tzw. umowach “śmieciowych” zatrudnionych jest aż 700 tys. Polaków. To stanowi 4,4% liczby wszystkich zatrudnionych.

W projekcie nowelizacji ustawy zaproponowano również, aby minimalna stawka godzinowa miała zastosowanie do wszystkich umów, bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia (wg stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej, miesięcznej itp.).

Minimalna stawka godzinowa będzie miała zastosowanie do umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego, wykonywanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi; obejmie także samozatrudnionych, którzy świadczą usługi dla firm jednoosobowo .

Stawka godzinowa nie będzie dotyczyła jednak osób, które same decydują o miejscu i czasie wykonywania pracy i jednocześnie przysługuje im wynagrodzenie prowizyjne. Wyłączono także określone umowy opiekuńcze – np. zawierane w ramach prowadzenia rodzinnego domu pomocy dotyczące opieki nad dzieckiem w pieczy zastępczej czy opieki nad grupą osób podczas wycieczek, trwających dłużej niż jeden dzień.

Istotne jest to, że projekt likwiduje przepisy różnicujące wysokość minimalnego wynagrodzenia dla pracownika etatowego ze względu na staż pracy. Obecnie pracownik w pierwszym roku pracy musi otrzymać co najmniej 80 proc. płacy minimalnej. Po zmianach, wszyscy pracownicy – niezależnie od stażu pracy – będą otrzymywać minimalne wynagrodzenie w takiej samej, pełnej wysokości. Rozwiązanie to znosi dyskryminację młodych ludzi na rynku pracy.

Ustawa przewiduje także zmiany w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy. PIP ma sprawdzać, czy podmiot kontrolowany wypłacił minimalną stawkę godzinową. Ponadto, może równie wydać polecenie wypłaty wynagrodzenia wymaganej wysokości.

Co ważne, za naruszenie przepisów o zapewnieniu minimalnej stawki godzinowej przewidziano sankcje. Przedsiębiorca, osoba działająca w jego imieniu albo osoba działająca w imieniu innej jednostki organizacyjnej, która wypłaca należne wygrodzenie za każdą godzinę pracy w wysokości niższej od obowiązującej minimalnej stawki godzinowej – będzie podlegać karze grzywny od 1 tys. do 30 tys. zł