POMOC PRAWNA W SPRAWACH ZWROTU ŚRODKÓW Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Prowadzimy doradztwo prawne i reprezentowanie Klientów w postępowaniach dotyczących zwrotu środków w związku z nałożoną korektą finansową lub w wyniku rozwiązania umowy o dofinasowanie przez Instytucję Wdrążającą, w tym zapewniamy:

1. formalno-prawną analizę zasadności nałożenia korekty finansowej,
2. formalno-prawną analizę zasadności rozwiązania umowy o dofinansowanie,
3. prowadzenie postępowań administracyjnych przed organem I i II instancji w przedmiocie zwrotu środków w wyniku nałożenia korekty finansowej bądź w wyniku rozwiązania umowy o dofinasowanie, w tym sporządzanie i wnoszenie odwołań od decyzji,
4. prowadzenie spraw sądowo-administracyjnych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi,
5. reprezentację przed Sądem I i II instancji w sprawach o zwrot nienależycie wydatkowanych środków.

Oferowana przez nas pomoc prawna obejmuje również postępowania odwoławcze dotyczące negatywnej oceny wniosków o dofinansowanie w ramach której dokonujemy: formalnoprawnej weryfikacji informacji instytucji oceniającej wniosek o dofinansowanie w przedmiocie jego negatywnej oceny, sporządzamy protesty lub odwołania, prowadzimy sprawy sądowo-administracyjne przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi.