Projekt PiS “Rodzina 500 +” został oficjalnie podpisany przez prezydenta, a wypłacanie świadczeń rusza już na początku kwietnia. Na pomoc będą mogli liczyć również cudzoziemcy legalnie przebywający i pracujący na terenie Polski.

O świadczenie będą mogli ubiegać się obywatele Unii Europejskiej mieszkający w Polsce, pod warunkiem, że w kraju, z którego pochodzą nie pobierają żadnych świadczeń na dzieci.

Inaczej wygląda sytuacja obcokrajowców spoza UE. Poza zezwoleniem na pobyt czasowy oraz pracą na stanowisku wymagającym wysokich kwalifikacji, warunkiem przyznania świadczenia jest zamieszkanie w Polsce wraz z rodziną.

Przykładowo, obywatele Ukrainy, którzy pracują na terenie Polski, ale ich rodzina mieszka na Ukrainie, nie będą mogli starać się o świadczenie. Prawa do wzięcia udziału w programie, nie mają również osoby z Białorusi, Ukrainy czy Rosji, przyjeżdżające do Polski na podstawie wizy, dającej możliwość pracy na okres pół roku.

A co z Polakami mieszkającymi za granicą? Program „Rodzina 500 plus” jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, która eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju. Dlatego obywatelowi polskiemu pracującemu za granicą zostanie przyznane świadczenie wychowawcze w przypadku, jeśli rodzina za granicą nie otrzymuje świadczenia o podobnym charakterze. Ponadto rodzic ubiegający się o polskie świadczenie ma obowiązek informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania.

Przybliżmy się nieco głównym zasadom programu “Rodzina 500+. Kwota świadczenia będzie wypłacana rodzicom lub opiekunom (prawnym lub faktycznym) na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie pełnoletniości.

W przypadku pierwszego dziecka brany pod uwagę będzie próg dochodowy w wysokości 800 zł (w przypadku dziecka niepełnosprawnego – 1200 zł). Jeśli dzieckiem lub dziećmi opiekują się oboje rodzice lub opiekunowie, świadczenie otrzyma tylko jedno z nich. Sam dodatek nie będzie z kolei opodatkowany i ma być wypłacany w wysokości 500 zł netto.

W przypadku rozwodników 500 zł na dziecko będzie przysługiwać temu, kto  sprawował będzie faktyczną opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice opieką dzielą się po równo, oboje mają prawo złożyć wniosek, a wysokość świadczenia będzie dzielona proporcjonalnie do liczby dni, w których opiekują się dzieckiem.

Aby uzyskać świadczenie rodzice lub opiekunowie dziecka będą musieli złożyć wniosek w urzędzie gminy lub urzędzie miasta, w zależności od miejsca zamieszkania osoby starającej się o pomoc. Tylko w przypadkach, w których zastosowanie będą miały unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, świadczenie realizować będą marszałkowie województw. Dotyczy to Polaków mieszkających za granicą.

Wniosek będzie można także złożyć przez internet- w tym celu potrzebny będzie tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny.

We wniosku należy podać imię, nazwisko, PESEL lub numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość, stan cywilny czy obywatelstwo rodziców i dzieci, trzeba także potwierdzić, że dzieciom nie przysługują inne świadczenia wychowawcze.

Nie trzeba natomiast podawać danych o dochodach. Są one potrzebne w sytuacji gdy  rodzice/opiekunowie starają się o świadczenie na pierwsze dziecko. Gmina pozyska sama – tak będzie w przypadku danych z urzędu skarbowego, jak i ZUS czy KRUS.

Docelowo koszty programu Rodzina 500 plus to ok. 22 mld złotych rocznie. Program obejmie 2,7 mln rodzin, w tym 100 tys. obcokrajowców. Więcej szczegółów dowiedzą się Państwo na stronie MRPiPS. Wystarczy kliknąć tutaj.

Czy program okaże się sukcesem czy kompletną porażką? Na tą odpowiedź musimy jeszcze trochę zaczekać. Na razie wzbudza dużo kontrowersji oraz wiele pozytywnych, jak i negatywnych emocji.